Op 14 oktober om 19:30 uur is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van VOP. Wij nodigen alle (ouders van) leden uit om deze belangrijke vergadering bij te wonen!

Op deze vergadering praat het bestuur jullie bij over het beleid in de afgelopen jaren en het toekomstige beleid. Daarnaast vindt er een financieel jaarverslag plaats en wordt de begroting voor de komende jaren gepresenteerd. Tevens is er (uiteraard) de mogelijkheid om vragen te stellen aan het bestuur over allerlei zaken. Jij kan ook zelf zaken inbrengen. Indien je dat wenst stuur dan even een mail naar voorzitter@voetbal-vop.nl dan komt het onderwerp op de agenda.

De agenda:

19:30 uur Inloop en Welkom

19:45 uur Start vergadering

  1. Ingekomen stukken en mededelingen
  2. Vaststellen Notulen ALV 5 november 2018
  3. Jaarverslagen Senioren Heren en Dames en Jeugd
  4. Financieel jaarverslag & Kascommissie
  5. Contributie 2020-2021
  6. Bestuurssamenstelling
  7. Toekomstig beleid Senioren Heren en Dames en Jeugd
  8. 50 jaar VOP
  9. Rookbeleid nu en in de toekomst
  10. Rondvraag en Afsluiting met een drankje

Het bestuur VOP