De secretaris vormt o.a. samen met de voorzitter het dagelijks bestuur van VOP. Bij de functie van secretaris horen o.a. de volgende taken en verantwoordelijkheden:

Met betrekking tot de bestuursvergaderingen (één maal in 4-6 weken):

  • Vaststellen noodzaak en doel van de vergadering c.q. agendapunten.
  • Betrokken zijn bij de samenstelling van de agenda.
  • Doornemen en/of selecteren van de ingekomen stukken, actielijst/besluitenlijst, notulen vorige vergadering.
  • Inhoudelijke voorbereiding van de agendapunten.
  • Planning van het vergaderproces.
  • Opstellen en verzenden van de agenda
  • Zorg dragen voor notulering/verslaglegging en verzenden
  • Controle op uitvoering van besluiten/afspraken
  • Archivering verzorgen
  • Tevens ondersteunt de secretaris de voorzitter en penningmeester met het opstellen van contracten, uitvoeren van contractuele wijzigingen en onderhoudt hij een relatie met de KNVB.

Enthousiast geworden? Meld je dan direct aan bij (voorzitter@voetbal-vop.nl)