Op maandag 12 oktober vanaf 19:30 uur zal de algemene Leden Vergadering worden gehouden. Alle leden (16+) en ouders van jeugdleden zijn hierbij van harte uitgenodigd! Het is belangrijk dat veel leden aanwezig zijn, omdat er belangrijke zaken op de agenda staan. Ieder lid van VOP of zijn ouder kan hierbij mee beslissen over het wel- en wee binnen de vereniging!

Tijdens deze vergadering zal onder meer de bestuurssamenstelling worden vastgesteld voor de komende periode:

 • nieuwe voorzitter (vacant)
 • nieuwe lid Technische Zaken (vacant)
 • nieuwe Jeugdvoorzitter (Peter van Kessel wordt hier voor gedragen).
  Geïnteresseerden voor de vacante posities kunnen zich melden bij één van de bestuursleden voor 5 Oktober. De namen en contactgegevens vind je hier: Het Bestuur

Agenda ALV 12 oktober 2015:

 1. Opening en Welkom
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen
 4. Bestuurssamenstelling
 5. Notulen ALV 14-10-2014
 6. Jaarverslag senioren
 7. Jaarverslag jeugd
 8. Financieel jaarverslag
  • Contributie inningen
 9. Verslag Kascommissie
 10. Benoeming Kascommissie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Afmelden kan bij: Wendy van Empelen (klik hier) . Stukken die door leden worden ingezonden kunnen dit ook aan haar doen.

Wij verwachten u op maandag 12 oktober in de kantine!

Het bestuur